De Komeet.

De Komeet is niet het lokaal “Komeet” maar het werken aan vaardigheden met kinderen binnen en/of buiten de eigen groep.

Wie komt in aanmerking voor de Komeet?

• Leerlingen met extra onderwijs / ondersteuningsbehoeften:

- op het gebied van leren / en of gedrag

- leerlingen met andere specifieke onderwijs/ ondersteuningsbehoeften.

Leerlingen waarbij de leerkracht aantoonbaar handelingsverlegen is op bovenstaande gebieden.
De leerling moet besproken zijn in HGPD gesprekken.

Wat is de rol van de leerling:

De leerling  kan zich vinden in het kindplan, die met hem/haar is opgesteld en wil hier aan werken.
De leerling werkt aan vaardigheden binnen en/of buiten de groep met als doel deze toe te kunnen passen binnen de eigen groep.

Wat is de rol van de Komeet leerkracht:

De Komeet leerkracht begeleidt de kinderen binnen de eigen groep in het halen van de doelen uit het Kindplan.
De Komeet leerkracht stemt af met de  groepsleerkracht.
De Komeet leerkracht maakt een rooster. Hierin staat wanneer de Komeet leerkracht met de leerling werkt.

Wat is de rol van de ouders:

Ouders zijn op de hoogte van de (extra) ondersteuningsbehoefte van hun kind.
Ouders stimuleren /steunen hun kind in het behalen van de doelen die omschreven staan in het Kindplan.
Ouders hebben een actieve inbreng in de HGPD gesprekken.

Wat zijn de doelen:

De Komeet is gericht op de ontwikkeling van het kind. De ontwikkeling is zichtbaar voor leerling, leerkracht en ouder.
De doelen zijn klein, concreet en toe te passen in de groep.
Binnen 8 weken moet een doel behaald worden, en wordt het Kindplan geëvalueerd.

Toelating in de Komeet:

De Komeet is er voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften  van groep 1 t/m groep 8.
Indien aan alle voorwaarden is voldaan kan een leerling aangemeld worden voor de komeet.
 

Externe hulpverlening:

Indien nodig kan er externe hulpverlening ingezet worden.
Observatie door de gedragsspecialist.
Behandeling en ondersteuning in onderwijs en gezin (BOOG) vanuit Elker.
Het Paramedisch team
De casemanager