MR

*MedezeggenschapsRaad (MR)

Een goede en prettige school maken we samen. Het bestuur, leerkrachten en medewerkers, maar ook ouders en leerlingen. Daarom is het belangrijk dat al deze mensen betrokken zijn bij het onderwijs, het reilen en zeilen van Het Ruimteschip en daar ook invloed op kunnen uitoefenen. Door medezeggenschap kan dat. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt er voor dat medezeggenschap een zaak van iedereen wordt.

Op Het Ruimteschip is o.a. een MedezeggenschapsRaad (MR) actief. De MR heeft 10 leden, waaronder 5 ouders en 5 personeelsleden. Het bestuur van Het Ruimteschip is wettelijk verplicht om instemming en/of advies aan de MR te vragen over allerlei zaken die met de school te maken hebben. De MR kan ook zelf altijd ongevraagd advies geven aan het bestuur. De taken van de MR zijn het instemmen met of adviseren over het bestuurs- en schoolbeleid. In het Reglement medezeggenschapsraad staat over welke schoolaangelegenheden de MR adviesrecht, dan wel instemmingsrecht heeft.

Heel graag informeert de MR ouders omtrent de ontwikkelingen binnen de school. De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar. In principe is iedere vergadering openbaar. De MR is een belangrijk aanspreekpunt voor alle ouders en verzorgers van de leerlingen van de school. Heeft u vragen, schiet ons gerust eventjes aan of kom een vergadering bijwonen. De leden van de MR staan graag klaar om u te informeren en staan hieronder weergegeven.

Het mailadres van de MR is: mrhetruimteschip@gmail.com

Oudergeleding:

 

Dhr. M. Scheffers

Dhr. V. Hekert

Mevr. B. van Oosten

Mevr. K. Hermus

Mevr. J. Swierenga

Dhr. Y. van der Wal (GMR)

 

Personeelsgeleding:

Juf Tineke Schoonveld
Juf Gineke Schreuder
Juf Carola van Oosten
Juf Karin Koning
Meester Harrie Hulsingh

Juf Paulien Brons (GMR)