• darkblurbg

De medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad (M.R.) is een wettelijk ingestelde raad. Ouders en leerkrachten denken mee, adviseren en kunnen instemmen over beleids- zaken en voorstellen van de schoolleiding. Afhankelijk van het soort beleids- voorstel of zaak, heeft de MR een instemmings- of adviesrecht. Alle taken en bevoegdheden zijn geregeld in een reglement (deze ligt ter inzage op school). De MR van het Ruimteschip bestaat uit 5 ouders en 5 leerkrachten. Zij vergadert ongeveer zeven keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar. De agenda bestaat uit een aantal jaarlijks terugkerende- en actuele  onderwerpen. De MR heeft regelmatig contact met de oudercommissie en de GMR van onze school. Aan het einde van het schooljaar krijgt u een jaaroverzicht. 

U kunt ons altijd bereiken via de mail: mrhetruimteschip@gmail.com

De oudergeleding bestaat uit: Marc Scheffers, Kim Hermus, José Swierenga, Nienke Balkema.

De leerkrachtengeleding bestaat uit: Harrie Hulsing, Gineke Schreuder, Carola van Oosten, Ingrid Trommel en Karin Koning.  

Onderwerpen van de afgelopen en komende vergaderingen zijn o.a: het activiteitenplan, het taakbeleid, de veiligheid, de nieuwbouw van de school en de fusie.

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Stichting Ultiem bestaat uit 8 openbare basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Alle scholen zijn met 2 leden (een ouder en een leerkracht) vertegenwoordigd in de GMR.

De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan, de begroting,  de formatie en/of andere schooloverstijgende beleidsmatige zaken. De GMR heeft adviesrecht of instemmingsrecht over uiteenlopende onderwerpen vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van Stichting Ultiem.

De personeelsgeleding van de raad heet PGMR. Bij sommigen onderwerpen weegt hun stem zwaarder dan die van de ouders in de raad.

Eens in de 6 weken is er een vergadering, deze is openbaar. Ook schuift het schoolbestuur geregeld aan om informatie te delen. De data en locaties worden via Social Schools bekend gemaakt. De agenda wordt vooraf op de site bekend gemaakt.  Via de site van het schoolbestuur kunt u de notulen en stukken inzien.

Namens onze school hebben Nienke Balkema vanuit de oudergeleding en juf Ingrid Trommel-Oosting vanuit het personeel zitting in de GMR.

 

Jaarverslag MR 2017 - 2018

Activiteitenplan MR 2017 - 2018

MR vergadering juli 2018

MR vergadering augustus 2018

MR vergadering september 2018

MR vergadering oktober 2018

MR vergadering december 2018

GMR vergadering december 2018

MR vergadering februari 2019

Jaarverslag 2019-2020

 

De oudercommissie van het Ruimteschip.
De OC bestaat uit ouderleden en personeelsleden.
De OC vergadert 6 keer per jaar  waarin verschillende schoolgebonden onderwerpen aan de orde komen met name gericht op  het organiseren van activiteiten voor de kinderen en hun ouders. De OC vergaderingen zijn openbaar en u bent altijd van harte welkom.
De OC int en beheert de ouderbijdrages. Zij stelt hiertoe jaarlijks een begroting en jaarverslag op. Deze liggen een week voor de informatieavond voor ouders ter inzage op school. Op de informatieavond, maar ook persoonlijk en per mail kunnen hierover vragen gesteld/ opmerkingen gemaakt worden. Maar ook alle andere vragen. Voor alle activiteiten zoeken wij ouders. Via Social Schools geven wij hierover informatie. 
De OC heeft contact en werkt samen met de leerkrachten en met de MR.
Voor vragen kunt u ons altijd persoonlijk benaderen en/of mailen.
Leden van de OC:
OC-ouders:
Martin Broere (penningmeester)
Rene Janssen (voorzitter) 
OC-leerkrachten
Kim de Jonge
Diana Kremer
Mail: orhetruimteschip@gmail.com