• darkblurbg

De medezeggenschapsraad (M.R.) is een wettelijk ingestelde raad. Ouders en leerkrachten denken mee, adviseren en kunnen instemmen over beleids- zaken en voorstellen van de schoolleiding. Afhankelijk van het soort beleids- voorstel of zaak, heeft de MR een instemmings- of adviesrecht. Alle taken en bevoegdheden zijn geregeld in een reglement (deze ligt ter inzage op school). De MR van het Ruimteschip bestaat uit 5 ouders en 5 leerkrachten. Zij vergadert ongeveer zeven keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar. De agenda bestaat uit een aantal jaarlijks terugkerende- en actuele  onderwerpen. De MR heeft regelmatig contact met de oudercommissie en de GMR van onze school. Aan het einde van het schooljaar krijgt u een jaaroverzicht. 

U kunt ons altijd bereiken via de mail: mrhetruimteschip@gmail.com

 

De oudergeleding bestaat uit: Barbara van Oosten, Marc Scheffers, Kim Hermus, José Swierenga en Yvonne Splinter.

 

De leerkrachtengeleding bestaat uit: Harrie Hulsing, Gineke Schreuder, Carola van Oosten, Wilma Tepper en Karin Koning  

 

Onderwerpen van de afgelopen en komende vergaderingen zijn o.a: het activiteitenplan, het taakbeleid, de veiligheid, de nieuwbouw van de school en de fusie.

 

Jaarverslag MR 2017 - 2018

Activiteitenplan MR 2017 - 2018

MR vergadering juli 2018

MR vergadering augustus 2018

MR vergadering september 2018

MR vergadering oktober 2018

MR vergadering december 2018

GMR vergadering december 2018